เส้นทางสีเขียว ตามรอยเท้าพ่อ EP2 เชียงราย

flo1 001เส้นทางสีเขียว ตามรอยเท้าพ่อ เชียงราย EP2

เชียงราย แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

เชียงราย มีอาณาเขตทิศเหนือจดสหภาพพม่า ทิศใต้จดจังหวัดพะเยา ทิศตะวันออกจด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และทิศตะวันตกจดจังหวัดเชียงใหม่

เมืองเชียงราย เริ่มปรากฏหลักฐานความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในราวๆต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เมื่อปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พญาเม็งราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ขึ้นครองเมืองหิรัญนครหรือเมืองเชียงแสนอย่างปัจจุบันทันด่วน ต่อมา พญาเม็งราย ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ริมแม่น้ำกก และเรียกเมืองใหม่ว่า เชียงรายใน พ.ศ. 1805 พร้อมกับรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครอง

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย "เส้นทางสีเขียว ตามรอยเท้าพ่อ" เชียงราย EP2

Free Joomla! templates by Engine Templates