เส้นทางที่ 1 มนต์เสน่ห์ล้านนา

พระธาตุดอยตุง2มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา ที่เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เคยมีชื่อเสียง

เชียงราย แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

เชียงราย มีอาณาเขตทิศเหนือจดสหภาพพม่า ทิศใต้จดจังหวัดพะเยา ทิศตะวันออกจด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และทิศตะวันตกจดจังหวัดเชียงใหม่

เมืองเชียงราย เริ่มปรากฏหลักฐานความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในราวๆต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เมื่อปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พญาเม็งราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ขึ้นครองเมืองหิรัญนครหรือเมืองเชียงแสนอย่างปัจจุบันทันด่วน ต่อมา พญาเม็งราย ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ริมแม่น้ำกก และเรียกเมืองใหม่ว่า เชียงรายใน พ.ศ. 1805 พร้อมกับรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครอง

สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เส้นทางที่  1 มนต์เสน่ห์ล้านนา

 

Free Joomla! templates by Engine Templates