• Advertisement

Moderator Control Panel ]

วัดหลวงเมืองลื้อสิบสองปันนาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์พุทธเถรวาท

บทความท่องเที่ยว เชียงราย สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) เชียงตุง-เมืองลา หลวงพระบาง
  • Ads

วัดหลวงเมืองลื้อสิบสองปันนาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์พุทธเถรวาท

โพสต์โดย Sam » ศุกร์ ม.ค. 21, 2011 1:17 pm

ไม่น่าเชื่อว่า วัดหลวงเมืองลื้อ อันเลื่องชื่อ แห่งเมืองสิบสองปันนา ประเทศจีน ที่โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนาจะต้องมีบรรจุไว้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปสัมผัส จะเป็นวัดที่สร้างโดยบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว ซึ่งเล็งเห็นว่านี่คือจุดเด่น (Landmark) ของสิบสองปันนา และเป็นจุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และศรัทธาที่มีต่อศาสนาพุทธนิกายเถรวาทของประชาชนขาวสิบสองปันนา คมชัดลึก โดย ผู้เขียน "ไตรเทพ ไกรงู" และภาพถ่ายโดย "ธงชัย เปาอินทร์" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวัดหลวงเมืองลื้อได้อย่างน่าสนใจ

รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ
วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ประเทศจีน เป็นวัดที่บริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง ๓๕๐ ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ สืบเนื่องจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนา พอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า

การสร้างวัดหลวงเมืองลื้อ ถ้าโครงการสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของ วิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้

นอกเหนือจากที่สามารถสืบค้นจาก "ชุมนุมพระคัมภีร์อักษรธรรมใบลาน" ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ใบลานของนิกายเถรวาทที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามในสิบสองปันนา ที่ได้รับการรวบรวมชำระขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ครบถ้วนที่สุด แล้วพิมพ์เป็นอักษรไทลื้อเก่า ไทลื้อใหม่ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวม ๖ ภาค

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดนี้เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระพุทธรูปปางขอฝน (ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สระโบกขรณี (สระบัว) ภายในพระเชตวันมหาวิหารก็แห้งขอดติดก้นสระ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระ ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์

ศิลปะการก่อสร้างวัดแห่งนี้เป็นการผสมผสานศิลปะพุทธทั้งหินยาน มหายาน และทิเบต รอบๆ วัดมีท้าวจตุรบาลแบบจีน ยืนตระหง่านอยู่สุดเชิงบันไดนาค ตรงกลางของที่พักช่วงแรกเป็นที่สถิตของพระพรหมสี่หน้าองค์ทองอร่าม ถัดขึ้นไปพระพุทธรูปปางประสูติ ซึ่งเป็นรูปปั้นเด็ก มีเพียงผ้าคลุมกายพองาม ประทับยืนชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าและลงดิน เหมือนกับเป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด

พระวิหารสร้างขึ้น ๓ หลังด้วยกัน คือ วิหารหลวง ตรงกลาง ด้านซ้ายและด้านขวา วิหารด้านซ้ายนั้นด้านในมีพระประจำวันเกิด ส่วนวิหารด้านขวามีพระพุทธรูปปางต่างๆ วิหารหลวงนั้นมีพระประธานหันไปทางทิศตะวันออก เป็นวิหารใหญ่มาก มีภาพวาดพระพุทธประวัติด้วย

ส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะผสมผสานกันระหว่างไทลื้อ พม่า ลาว แถมยังมีลวดลายคล้ายลายประจำยาม และลายขนดแบบของไทยสอดแทรกอยู่ ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ เล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเรื่อยไปจนถึงปรินิพพาน

การผสมผสานของนิกายเถรวาท มหายานแบบจีน และทิเบตยิ่งเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อเริ่มพิธีเบิกเนตร พระจะเริ่มด้วยการสวดของพระนิกายมหายานแบบจีนก่อน ตามด้วยการสวดของพระทิเบต และท้ายสุดการสวดของพระนิกายเถรวาท ๑๐๘ รูปที่รัฐบาลจีนนิมนต์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา หรือ เจ๊ติ่ม เจ้าของบริษัทแม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด บอกว่า คำพูดที่ว่า ดินแดนแห่งนี้เป็นแดนพุทธ สมแล้วกับคำพูด เพราะสิบสองปันนามีหมู่บ้าน ๖๐๐ หมู่บ้าน แต่มีวัดถึง ๕๗๗ แห่ง หรือเฉลี่ยหมู่บ้านละ ๑ วัด มีเจดีย์ ๒๑๕ เจดีย์

อย่างไรก็ดี คนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆ ก็ต้องทำใจให้มากสักหน่อย หากได้รับรู้ว่าเจ้าอาวาสสามารถแต่งงานได้เหมือนกับพระในญี่ปุ่น หรือเห็นพระที่นี่ไม่ค่อยจะสำรวม หรือค่อนข้างหย่อนวินัยอยู่มาก ชนิดที่อยู่ในไทยก็ต้องถูกจับสึกฐานเป็นอลัชชี แต่กลับเป็นพฤติปฏิบัติของพระที่นี่ที่ได้รับการยอมรับไปทั่ว

เมืองเชียงรุ้ง เป็นเมืองหลวงของสิบสองปันนา มีคนไทลื้ออาศัยอยู่มากที่สุดในมณฑลนี้ คนไทลื้อที่นี่เป็นเชื้อสายเดียวกันกับไทลื้อในลาว ในเมืองไทย และในพม่า ดังนั้นจึงใช้ภาษาเดียวกัน คือ ภาษาไทลื้อเป็นภาษาเขียน และภาษาพูดก็ใช้ศัพท์เดียวกัน บางคนตกใจว่า ทำไมถึงพูดภาษาไทยได้ พวกเขาพูดจีนกลางได้ด้วย

สำหรับคนนั้นการเดินทางไปเมืองลื้อ สิบสองปันนา ประเทศจีน นั้น เดินไปได้ ๓ เส้นทาง คือ เส้นทางแรกไปทางเครื่องบิน ตรงไปสิบปันนา จากสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนอีก ๒ เส้นทางเป็นการเดินทางโดยรถยนต์และเรือ คือ ๑.ไปทางรถยนต์ออกทาง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้เส้นทาง อาร์ ๓ เอ เข้าประเทศลาว ออกทางด่านบ่อเซ็งเข้าบ่อหาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง และเส้นทางที่ ๒ ไปรถกลับทางแม่น้ำโขงผ่าน ๒ ประเทศ คือ พม่ากับลาว ถ้านั่งมาจากจีนใช้เวลาประมาณ ๘-๑๐ ชั่วโมง การเดินทางโดยรถยนต์และเรือนั้น จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนตลอดเส้นทาง แต่ถ้าเป็นทางแม่น้ำจะได้สัมผัสวิถีชีวิตคนจีน พม่า และลาวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ทที่พักส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของเรือนพักและเกสต์เฮ้าส์ ตกแต่งแบบเรียบง่ายราคาไม่แพงมาก มีอาหารไว้บริการลูกค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๕๓๖๔-๒๕๑๗-๙ และ ๐๘-๖๐๓๕-๒๒๓๕

ที่มา: คมชัดลึก


Sam
Site Admin
 
โพสต์: 1786
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 11, 2007 9:03 pm
ที่อยู่: เชียงราย

ย้อนกลับไปยัง Tourism Articles: เชียงราย สิบสองปันนา เชียงตุง-เมืองลา หลวงพระบาง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron

185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com
จองโรงแรมเชียงราย | ทัวร์เชียงรายเช่ารถตู้เชียงราย | เชียงตุง-เมืองลา | สิบสองปันนา | เชียงของ-หลวงพระบาง