ทัวร์เชียงตุง 3วัน 2คืน 6500 บ. (ไปรถ-กลับรถ)

หนองตุง เมืองเชียงตุง

ชวนท่านทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน (รถตู้ครบ 8 ท่าน เดินทางทันที)

อัพเดทเส้นทางท่องเที่ยว R3b ตามรอยอารยธรรมชนชาติไตจากแม่สายถึงเชียงตุง
จองทัวร์ติดต่อ หนุ่ย 081-8854644

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เชียงตุง 3วัน 2คืน

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

   วันที่  1

   08.00 น. เริ่มการเดินทางจาก อ.แม่สายทำพิธีการข้ามแดนไปยัง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยรถตู้ ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อย ๆ ถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย
   12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง (สมญานามว่า เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู) พาท่าน รับประทานอาหารเที่ยง(1) จากนั้นนำท่านไหว้พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง)จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วงจากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้วัดพระธาตุจอมคำ และไปดูต้นหมายเมือง (ต้นยางใหญ่ขนาด 8 คนโอบ) ที่วัดจอมมน และไหว้พระยืนชี้นิ้วที่วัดจอมสัก ครบแล้วทั้งสามจอม 
   16.00 น.  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
   17.00 น.  พาท่านไปยังหนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น
   18.30  น.  ได้เวลาอาหารเย็น (2) ที่ร้านอาหาร
   20.00 น.   เดินชมแสงสีที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืนและกลับที่โรงแรมพักผ่อนตามสบาย

   วันที่  2

   08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) นำท่านเที่ยวตลาดกลางนา ซึ่งจะอยู่นอกเมืองเชียงตุงออกไป จะมีชนเผ่าพื้นเมือง และพี่น้องไต นำสินค้ามาขาย
   10.00 น. นำท่านไหว้พระเกร็ดนาคที่วัดยางกวง เดินเที่ยววิถีชีวิตชนเผ่า ในหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปที่ ศาสนพิมานที่หนองคำ ไหว้สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ถ่ายรูปกับประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุง ซึ่งยังสมบูรณ์อยู่ เหลื่อประตูเดียว เยี่ยมชมวัดป่าแดง
   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)ที่ร้านอาหารและพาท่านเยี่ยมชมการทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน ซึ่งเป็นช่างเครื่องเขินที่เหลืออยู่ในเชียงตุงเพียงครอบครัวเดียว
   14.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   17.00 น. พาท่านไปยังวัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางโบสถ์ ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง
   18.00 น. ขับรถนำท่านไปยังหนองตุง ชิมชา กาแฟ และอาหารพื้นเมืองพม่า ชมวิวรอบหนองตุง ซึ่งจะมีวัยรุ่นขับรถ และเดินเล่นอย่างคึกคักกัน
   19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

   วันที่  3

   08.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(6)ที่โรงแรมจัดให้ จากนั้นเดินเที่ยวตลาดเมืองเชียงตุง  เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีสินค้าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็นกันเองและมิตรภาพพี่น้องไต ทำให้ราคาสินค้าไม่ค่อยแพง
   10.30 น.  ได้เวลาเดินทางออกจากเชียงตุงมุ่งสู่ท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะซื้อของฝากดอยปางควาย ซึ่งจำนำผัก ผลไม้ ที่ปลูกที่ดอยเหมย มาขายให้นักท่องเที่ยว
   12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ร้านอาหาร เมืองพยาก และเดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก
   14.00 น.  ถึง ท่าขี้เหล็ก ไหว้พระธาตุโมนิน ที่วัดบ้านลม เที่ยววัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในท่าขี้เหล็กแวะไหว้พระธาตุชเวดากอง (องค์จำลองจากย่างกุ้ง) และให้เวลาช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าและของฝาก
   16.00 น. พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ อ.แม่สาย ประเทศไทย

   เดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  8  ท่านขึ้นไปในราคา ท่านละ  6,500 บาท รวมทุกอย่างตามโปรแกรม

   เอกสารประกอบการเดินทาง

   -  รูปถ่าย  1 นิ้ว  3 ใบ
   -   สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ (บัตรจริงนำมาวันเดินทาง)

   ราคานี้รวม

   1. ยานพาหนะรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

   2. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-พม่า

   3. ค่าเอกสารผ่านแดน

   4. ค่าที่พัก 2 คืน อาหาร 7 มื้อ

   5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย

   6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   ราคานี้ไม่รวม

   1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

   3. ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

   4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

   สายด่วนจองทัวร์ โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) ทีมงานบจก.ไอเชียงราย คนท้องถิ่น ใจบริการเกินร้อย