ทัวร์เชียงตุง 2วัน 1คืน 5500 บ. (ไปรถ-กลับรถ)

พระมหาเมี๊ยะมุนี เมืองเชียงตุง

อัพเดททัวร์เชียงตุง 2 วัน 1 คืน (รถตู้ครบ 8 ท่าน เดินทางทันที)

เส้นทางท่องเที่ยว R3b ท่องอารยธรรมชนชาติไต จากแม่สายถึงเชียงตุง

จองทัวร์ติดต่อ หนุ่ย 081-8854644

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เชียงตุง 2วัน 1คืน

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

   วันที่  1

   08.00 น. เริ่มการเดินทางจาก อ.แม่สายทำพิธีการข้ามแดนไปยัง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยรถตู้ ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อย ๆ ถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย

   12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง (สมญานามว่า เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู)พาท่าน  รับประทานอาหารเที่ยง (1) จากนั้นนำท่านไห้วพระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง)จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วงจากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้วัดพระธาตุจอมคำ และไปดูต้นหมายเมือง (ต้นยางใหญ่ขนาด 8 คนโอบ) ที่วัดจอมมน และไหว้พระยืนชี้นิ้วที่วัดจอมสัก ครบแล้วสามจอม

   16.00 น.  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก

   17.00 น.  พาท่านไปยังหนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น

   18.30  น.  ได้เวลาอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (2)

   20.00 น.   เดินชมแสงสีที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืนและกลับที่โรงแรมพักผ่อนตามสบาย

   วันที่  2

   08.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรมจัดให้ จากนั้นเดินเที่ยวตลาดเมืองเชียงตุง  เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีสินค้าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็นกันเองและมิตรภาพพี่น้องไต ทำให้ราคาสินค้าไม่ค่อยแพง

   10.30 น.  นำท่านนั่งรถชมเมืองผ่านประตูผาแดง หนึ่งในสิบสองประตูที่ยังเหลืออยู่ ผ่านที่ทำการกงศุลไทยในอดีตสมัยที่เชียงตุงเคยเป็นจังหวัดสหรัฐไทยเดิม ของไทย แวะถ่ายรูปศาสนสถานสถาปัตยกรรมอันงดงามที่หนองคำ

   12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ร้านอาหาร และเดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก

   16.00 น.  ถึงท่าขี้เหล็ก แวะไหว้พระธาตุชเวดากอง (องค์จำลองจากย่างกุ้ง) และให้เวลาช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าและของฝาก พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ อ.แม่สาย ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ

   เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ในราคา ท่านละ  5,500 บาท รวมทุกอย่างตามโปรแกรม

   เอกสารประกอบการเดินทาง

   -  รูปถ่าย  1 นิ้ว  3 ใบ
   -  สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ (บัตรจริงนำมาวันเดินทาง)

   ราคานี้รวม

   1. ค่ายานพหนะรับ-ส่ง ตามที่ระบุในโปรแกรม

   2. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-พม่า

   3. ค่าเอกสารผ่านแดน

   4. ค่าที่พัก 1 คืน และอาหาร 4 มื้อ

   5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย

   6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   ราคานี้ไม่รวม

   1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

   3. ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

   4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหักณที่จ่าย 3 %

   สายด่วนจองทัวร์ โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) ทีมงานบจก.ไอเชียงราย คนท้องถิ่น ใจบริการเกินร้อย