ทัวร์ท่าขี้เหล็ก-ตองยี อินเล 3 วัน 2 คืน 21400 บ. (ไปเครื่อง-กลับเครื่อง)

Taunggyi07

อัพเดท ท่าขี้เหล็ก-ตองยี อินเล 3 วัน 2 คืน 21,400 บาท (ไปเครื่อง-กลับเครื่อง)(ครบ 16 ท่าน ออกทัวร์ชัวร์)

จองทัวร์ติดต่อ หนุ่ย 081-8854644

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ท่าขี้เหล็ก-ตองยี อินเล 3 วัน 2 คืน

วันแรก แม่สาย –ท่าขี้เหล็ก – เฮโฮ – พระธาตุสุระมณี-วัดเมี๊ยะเซ็งตอง- (นอนตองยี)

09.00 น.  รับคณะที่หน้าด่าน อ. แม่สาย จ. เชียงราย นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าสู่ประเทศพม่า แวะวัดสายเมือง เป็นวัดไทยใหญ่ (ไหว้ขอพรครูบาแสงหล้า) ชมพระเจ้าอินสาน ซึ่งทำจากไม้ไผ่นำมาสานเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทองด้วยฝีมือช่างชาวพม่า
11.00 น.แวะรับประทานอาหารลางวัน (1) ที่ร้านอาหารท่าขี้เหล็ก เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินท่าขี้เหล็ก
12.30 น. นำคณะ Check In ที่สนามบินท่าขี้เหล็ก เครื่องออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองตองยี (โดยรถยนต์) เมืองตองยี เป็นเมืองหลวงแห่งรัฐฉานตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี จากนั้นนำท่านขึ้นไปวัดเมี๊ยะเช็งตอง ไหว้พระธาตุและชมทัศนียภาพเมืองตองยี เก็บภาพสวยๆ ของเมืองบนภูเขา นําท่านไปนมัสการ พระธาตุสุระมณี หรือเจดีย์สมจิตอธิษฐาน ซึ่งเลียนแบบมาจากเมืองพุกามสวยงามมาก
18.00 น.  เข้าเช็คอินท์โรงแรมโรงแรม Taunggi Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) และรับประทานอาหารเย็น (2) ที่ร้านอาหาร Cocacola Restaurrant หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วันที่สอง  อินเล – วัดฉ่วยยานเป-นมัสการพระบัวเข็ม- วัดงาเปียจอง-สวนลอยน้ำ (นอนอินเล)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม Check Out
08.00 น. แล้วนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบอินเลย ออกเดินทางไปเมืองยองฉ่วย ระหว่างทางนําคณะชม วัดฉ่วยยานเป ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางท่าเรือ และ ลงเรือเพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอินเลนําท่านลงเรือยนต์ (ลําละ 5 – 6 ท่าน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)  ระหว่างนั่งเรือ ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ หลังจากนั้นนําท่านไปนมัสการ พระบัวเข็มพระพุทธรุปศักดิ์สิทธิ์ แกะสลักจากไม้จันทร์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม. แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า หลังจากนั้นนําคณะล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ต่างๆที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน
12.00 น. นําคณะรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร Mr Toe Restaurant
บ่าย     หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นําคณะเดินทางไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่ หมู่บ้านตีมีด ซึ้งผลิตโดยชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทะเลสาปอินเล จากนั้นนําคณะไปยังวัดงาเปียจอง (วัดที่เคยมีแมวกระโดดลอดห่วง ปัจจุบันไม่มีแล้ว) เป็นสํานักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสําคัญๆ ในรัฐฉานไว้เป็นจํานวนมาก เป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สัก 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ.1205 สมัยพระเจ้ามินดง นำท่านนั่งเรือชมการเกษตรพื้นเมืองและสวนลอยน้้า (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ เป็นต้น
เย็น     นำท่านรับประทานอาหารเย็น (5) ที่ร้านอาหารในโรงแรม Huppin Koungtai Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ  – ท่าขี้เหล็ก – เชียงราย

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (6) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก นำท่านแวะเดินเที่ยวตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้าของฝากมากมาย เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิด มีชนเผ่าพื้นเมืองจากหลายพื้นที่มาจับจ่ายซื้อของกัน
10.30 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก
11.30 น. ถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก นำท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท่าขี้เหล็ก (7) หลังอาหารเที่ยง นำคณะชมวัดโมนินหรือวัดพระเจ้าละแข่ง จากนั้นให้เวลาท่านในการช้อปปิ้งในตลาดการค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก
16.30 น.  นําท่านข้ามแดนกลับสู่เมืองไทยที่ด่าน อ.แม่สาย โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บภาพประทับใจ

ราคา 21,400 บาท/คน (ราคาสำหรับทัวร์ 16 ท่านขึ้นไป พักคู่) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

ราคานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินท่าขี้เหล็ก-เฮโฮ (ไป-กลับ) น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโล/ท่าน
2.ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า
4.ค่าที่พัก 2 คืน  (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)
5.ค่าอาหาร (7 มื้อ)ตามระบุในโปรแกรม)
6.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทัวร์ลีดเดอร์ไทย
7.ค่าวีซ่าพม่า
8.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุ
9.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทัวร์ลีดเดอร์ไทย และคนขับรถ
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
3.ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   
4.ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติ
5.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน)

เอกสารที่ต้องใช้

พาสปอร์ตที่เหลืออายุการใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าเหลือให้สแตมป์เกิน 2 หน้าขึ้นไป (เอกสารส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน)

 Taunggyi05
Taunggyi03
Taunggyi01
Taunggyi09
Taunggyi11
Taunggyi13
Taunggyi15
Taunggyi17