ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน 8800 บ.

ร้านอาหารไทลื้อสิบสองปันนา

อัพเดทสิบสองปันนา ชวนท่านทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน (ครบ 8 ท่านเดินทางทันที)

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน

ทัวร์เส้นทางท่องเที่ยว R3a ตามรอยอารยธรรมไทลื้อสิบสองปันนา จากเชียงของถึงเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)
จองทัวร์ติดต่อ หนุ่ย 081-8854644

บทความเกี่ยวกับสิบสองปันนา
VDO เทศกาลสงกรานต์ลุ่มน้ำโขง
VDO รวมภาพความประทับใจทัวร์สิบสองปันนา
VDO ชนเผ่าไท สิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)
สายสัมพันธ์ใกล้ชิด วัฒนธรรมไทย-สิบสองปันนา
เล่าประวัติชาวไทลื้อ ชนชาติไตแห่งสิบสองปันนา

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

   สิบสองปันนา (12 ปันนา) หรือ เชียงรุ่ง หรือ เชียงรุ้ง คำเมือง (ภาษาไทยเหนือ) เรียก เจียงฮุ่ง ส่วนชาวจีนเรียก จิ่งหง (JingHong) สิบสองปันนาคือเมืองเอกในเขตการปกครองตนเองของมณฑลยูนาน ประเทศจีน

   สิบสองปันนา ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฮำ หรือกาหลั่นป้า อำเภอเมืองไห่ และอำเภอเชียงรุ่ง เมืองนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวไทลื้อ ที่มีวัฒนธรรมของตนเองที่เด่นชัด ทั้งภาษา การแต่งกาย ชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และอาหารการกิน

   การเดินทางครั้งนี้ใช้เส้นทางที่ในอดีตชาวไทลื้อใช้อพยพหนีภาวะสงครามเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ปัจจุบันภูมิประเทศและวัฒนธรรมของดินแดนนี้ยังค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งทิวทัศน์ของภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เด่นชัดของชาวไทลื้อ การเดินทางทริปนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม และเมื่อได้ไปเยือนแล้วย่อมได้ภาพถ่ายสำหรับความทรงจำที่ดีและความประทับใจจากการท่องเที่ยว

   การเดินทางไป สิบสองปันนา สมัยก่อนต้องใช้เรือ โดยนั่งเรือจากสามเหลี่ยมทองคำ ทวนกระแสแม่น้ำโขง ใช้เวลาล่องเรือขาขึ้น 3 วัน และล่องเรือขากลับอีก 2 วัน เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปทำให้รูปแบบการเดินทางทัวร์ทริปนี้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเดินทางด้วยรถยนต์ โดยเฉพาะรถตู้ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

   ดินแดนเมืองตระกูล "เชียง" เช่น เชียงตุง เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) เชียงแสน เชียงของ เชียงทอง (หรือหลวงพระบางในปัจจุบัน) ในอดีตต่างก็มีความสัมพันธ์แบบเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ปัจจุบันแม้ต่างถูกปักปันแบ่งเขตแดนใหม่กลายเป็นคนต่างสัญชาติกันไปเสียแล้ว แต่สายสัมพันธ์แห่งความเป็นบ้านพี่เมืองน้องก็ยังคงพอให้สัมผัสได้จากการพูดคุยด้วยสำเนียงภาษาที่ค่อนข้างจะคุ้นหู โดยเฉพาะคนท้องถิ่นภาคเหนือของไทย รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน ลักษณะทางพันธุศาสตร์ของคนและสถาปัตยกรรมก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัด

   เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) หรือชื่อทางการคือ จิ่งหง (Jing Hong) เมืองเอกในมณฑลยูนนานของจีน เมืองในตระกูล "เชียง" ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมาสืบเนื่องยาวนานและน่าไปเยือนสักครั้ง ด้วยโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) และ ลาวเหนือ (หลวงน้ำทา) 4 วัน 3 คืน ด้วยรถตู้ ออกเดินทางได้ทุกวัน เมื่อจองทัวร์ครบ 8 ท่าน

   ***การเดินทางทัวร์บนเส้นทางสายนี้ รถตู้ เป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย สำหรับทัวร์ 8 คน เหมาะสมกับความคล่องตัวในการเดินทางและเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ดีกว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทอื่น***

   ตามรอยอารยธรรมชนชาติไทลื้อ ณ สิบสองปันนา(เชียงรุ่ง) ดินแดนจีนตอนใต้ เดินทางผ่าน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) ด้วยโปรแกรม เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) - เมืองหล้า - ห้วยทราย - เชียงของ 4 วัน 3 คืน โปรแกรมไปรถ - กลับรถ (รถตู้)  ครบ 8 ท่านเดินทางทันที

   วันแรก: เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - (224 กม.) บ่อเต็น/โม่ฮาน - เมืองหล้า - (170กม.) เชียงรุ่ง (นอนเชียงรุ่ง)

   07.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้วนำท่านข้ามสะพานแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) สู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นนำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3A ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ผ่านเมืองหลวงน้ำทา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

   12.00 น.   เดินทางถึงเมืองบ่อเต็นชายแดนจีน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (1)  ณ ร้านอาหารครัวไท หรือร้านสบายดีหลวงน้ำทา

   13.00 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านโม่ฮาน(จีน) ทำพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนต้อนใต้(มณฑลยูนนาน)

   15.00 น.   คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อำเภอเมืองของสิบสองปันนา)

   18.00 น.   คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่ำ (2) ณ ภัตตาคารซุ่ยหยวน จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมรันเนอร์ (Runner Hotel) หรือ โรงแรมภู่ถี่ (Bodhi-Island Boutique Garden Hotel) หรือ เทียบเท่า(ระดับ 3 ดาว+) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งบริเวณใกล้ๆ โรงแรม

   วันที่สอง:  เชียงรุ่ง - วัดหลวงเมืองลื้อ - สวนป่าดงดิบ - โชว์พาราณาสี (นอนเชียงรุ่ง)

   07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   09.00 น.   พาคณะเดินทางผ่านสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของมลฑลยูนนาน ท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงรุ่งพร้อมท่าเรือสินค้าซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจีนกับไทยไปเชียงราย นำท่านเดินทางชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานและพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนา

   11.00 น.   นำท่านเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชและสมุนไพรของเมืองสิบสองปันนา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันเลื่องชื่อของประเทศจีน เช่น ยาเลือดมังกร

   12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคารอี้ผิงชวน

   13.00 น.   เยี่ยมชมหมู่บ้านตีมีด ซึ่งอดีตหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงด้านการทำมีดหรือดาบให้เจ้าเมืองสิบสองปันนา

   14.00 น.   จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาเป็นฝงูขนาดใหญ่ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี่หรือเผ่าอีก้อ ร่วมเต้นรํากับสาวๆ ชนเผ่าอายหนี่ ชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นนำชมการแสดงสัตว์แสนรู้

   16.00 น.   จากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง

   18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (5) ภัตตาคารต้าเหยียนฟู่ จากนั้นเข้าชมการแสดงโชว์พาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์อันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

   วันที่สาม: เชียงรุ่ง - ชมสวนม่านทิง - วัดป่าเจ - หมู่บ้านไทลื้อบ้านติ้ว (นอนเชียงรุ่ง)

   07.00 น.   ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารโรงแรม

   09.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสวนม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจ (ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง) ชมวิหารใหม่อันสวยงามของวัดป่าเจ

   12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ภัตตาคารไทลื้อ

   13.00 น.   พาท่านเยี่ยมชมโรงงานหยกของรัฐบาลสิบสองปันนา ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้พิการให้มีงานทำในการเจียหยก

   14.00 น.   นำคณะเที่ยวหมู่บ้านไทลื้อบ้านติ้ว หมู่บ้านไทลิ้ออนุรักษ์ของอาณาจักรเชียงรุ่ง เยี่ยมชมและนมัสการพระพุทธรูปในหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ไทลื้อบ้านติ้ว ยังรักษาวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ห้ามก่อสร้าง หรือมีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ และมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองหล้า นำคณะเข้าพักโรงแรม จินซิ่ว (Jin Xiu Hotel) หรือ โรงแรมเผง จี (Peng Ji Hotel) เทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

   18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหารอี้ผิงชวน จากนั้นช้อปปิ้งบริเวณใกล้โรงแรม หรือเดินท่องบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนตามอัธยาศัย

   วันที่สี่: เมืองหล้า - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ - เชียงราย

   07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา

   12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร เมืองหลวงน้ำทา

   13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว

   16.00 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) กลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

   หมายเหตุ:

   1. ราคาท่านละ 8,800 บาท สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป (รวมวีซ่าจีน) พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
   2. ราคานี้ยกเว้นวันหยุดเทศกาล เช่น ขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน วันชาติจีน และสงกรานต์
   3. ราคานี้ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย-อ.เชียงของ

   ราคานี้รวม
   1. ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
   2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน+ค่ารูปถ่าย (วีซ่าหน้าด่านจีน)
   3. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
   4. ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ
   5. ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
   6. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนและทัวร์ลีดเดอร์ไทย
   7. ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี
   8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   ราคานี้ไม่รวม
   1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีน ทัวร์ลีดเดอร์ไทย และคนขับรถ (เป็นน้ำใจค่ะ)
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
   3. ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
   4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวคนละ 2,000 บาท (เฉพาะท่านที่ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย)
   5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน)

   เอกสารประกอบการเดินทาง:
   1. ส่งหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ส่งมาก่อนการเดินทาง 20 วัน

   การชำระเงินค่าทัวร์:
   1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนออกเดินทาง
   2. ยกเลิกการเดินทาง 10-15 วัน หัก 50% ของมัดจำค่าทัวร์

   3. กรณีบริษัทดำเนินเรื่อง Visa และเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
   4. ยกเลิกในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ 

   * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
   * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,การนัดหยุดงาน,ปัญหาทางการเมือง,การจลาจล,การโจรกรรม,และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
   * บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ
   * คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
   *  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   รายละเอียดเพิ่มเติมสิบสองปันนา

   - เงินที่ใช้  เป็นสกุลหยวนเท่านั้น (1 หยวน=5 บาท หรือ 5.50 บาท) (ตามอัตราแลกเงินขณะนั้น)
   - อาหาร เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืด ใครชอบทานเผ็ดตรียมน้ำพริกจากเมืองไทยไปได้ค่ะ

   จองทัวร์ติดต่อ: หนุ่ย 081-8854644 บจ.ไอเชียงราย

   VDO รวมภาพความประทับใจทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 1


   คลิ๊กชม VDO ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 2-5 (ต่อ)

   ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทัวร์สิบสองปันนา

   ข้อมูลหลวงน้ำทา - เขียงรุ่ง (สิบสองปันนา):
   1. เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ประเทศจีน
   2. หลวงน้ำทา ประเทศลาว
   3. แผนที่หลวงน้ำทา จาก Google Map

   คลิ๊กดูแผนที่ขนาดใหญ่

   4. แผนที่เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) จาก Google Map

   คลิ๊กดูแผนที่ขนาดใหญ่

   Share